ಕೋವಿಡ್ ೧೯ ಲೊಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಣೆ
Image Description
25 Apr 2020

ಕೋವಿಡ್ ೧೯ ಲೊಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಣೆ - ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ .

To Read More Media News